zoals wij onze zaken regelen

Betalingsvoorwaarden

Als je inschrijft voor een open inschrijving bijeenkomst ontvang je binnen 2 werkdagen een bevestiging hiervan. Na 2 weken bedenktijd beschouwen we je inschrijving als definitief, tenzij we eerder hebben aangegeven dat er geen plaats is.

Na ongeveer 2 weken ontvang je van ons een factuur. De betalingsregeling is als volgt:

 • Kortere, aaneengesloten sessies betaal je binnen 4 weken na factuurdatum.
 • Programma’s die over meerdere weken lopen: er zijn twee opties. Of je betaalt alles binnen 4 weken, of je doet een aanbetaling binnen 4 weken, en het restant uiterlijk 6 weken voor aanvang van de opleiding.

Als er niet tijdig is betaald zullen we je een herinnering sturen: eventueel kan niet betalen ertoe leiden dat we een andere inschrijving voor laten gaan.

Als niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, plus de wettelijke rente, voor rekening van de cursist. Let op: als je niet naar de bijeenkomsten komt vervalt daarmee niet je financiële verplichting ten opzichte van Teamchange.

Als je zelf niet btw-plichtig bent kan Teamchange opleidingen btw-vrij aanbieden. Dit moet je bij inschrijving aangeven.

Prijswijzigingen

Teamchange kan op elk moment de prijs van open inschrijving opleiding aanpassen. Voor jou geldt altijd de op de website gepubliceerde prijs op de datum van inschrijving.

Annulering van open inschrijving bijeenkomsten

Indien je als deelnemer wilt annuleren hanteren we de volgende regeling.

 • Tot 4 weken voor de start kun je kosteloos annuleren.
 • Tussen 1 en 4 weken brengen we 50% van het totale cursusgeld in rekening.
 • Bij minder dan 1 week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%.
 • We nodigen je uit om je door iemand anders kosteloos te laten vervangen, onder voorbehoud van geschiktheid van deze persoon voor de opleiding.

Let op: een verplaatsing is ook een annulering. 

Wanneer je gedurende een meerdaagse leergang onverhoopt besluit om niet meer deel te nemen, blijf je het volledige cursusgeld en verblijfskosten verschuldigd, tenzij wij in onderling overleg anders afspreken.

Een eventuele annulering moet altijd per email worden gedaan. De annuleringstermijn gaat in op de datum de email.

Annuleringsvoorwaarden in-company sessies

Teamchange doet al het mogelijke om in overleg met de opdrachtgever agenda’s werkbaar te krijgen. Bij annulering van in-company workshops, conferenties, vergaderingen en brainstorms van een halve dag of langer, vinden wij het redelijk om het volgende in rekening te brengen:

 • Binnen 2 weken voor geplande datum, en zonder herplannen: 50% van het afgesproken uitvoeringstarief (dus niet de voorbereiding, tenzij deze aantoonbaar reeds heeft plaatsgevonden).
 • Binnen 1 week voor geplande datum, en zonder herplannen: het volledig afgesproken uitvoeringstarief en 50% van de afgesproken voorbereiding.

Als de kwaliteit van het uitvoeren van een bijeenkomst een minimum aantal deelnemers vergt, en er zijn veel individuele afmeldingen, behoudt Teamchange zich het recht voor om de bijeenkomst als geannuleerd te beschouwen.

Digitale producten

Teamchange heeft online producten zoals e-books en e-courses. Voor deze producten geldt: eenmaal gekocht is er geen restitutie mogelijk. Je hebt het product immers al in je bezit en/of toegang tot de online cursus gehad.

Het is voor het volgen van een e-course noodzakelijk dat je bij ons een account aanmaakt. Je email adres wordt door ons nergens anders voor gebruikt.

Het is in geen enkel geval toegestaan de inloggegevens van het account met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot het digitale platform.

Toegang tot digitale producten:

 • Tenzij anders aangegeven heb je 1 jaar lang toegang tot de e-course(s).
 • Het is niet toegestaan anderen dan jijzelf met jouw inloggegevens toegang te verschaffen tot de e-learning.
 • Het is niet toegestaan om informatie in de e-learning openbaar te maken via social media of te gebruiken op eigen websites.

Niet doorgaan van een open inschrijving cursus

Als er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus of leergang (minder dan 8) kan Teamchange de datum opschuiven of de cursus annuleren. Wij zullen eventueel ingeschreven deelnemers zo tijdig mogelijk berichten, maar in ieder geval 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. Het eventueel al betaalde cursusgeld wordt bij een dergelijke annulering door Teamchange binnen 2 weken terugbetaald op hetzelfde rekeningnummer als waarmee betaald was.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade hierdoor, zoals afspraken die zijn afgezegd of reserveringen die de deelnemer op eigen initiatief heeft gemaakt.

Bij ziekte of andere dwingende omstandigheden van de docent zal Teamchange proberen een gelijkwaardige vervanger in te schakelen. Zo nodig wordt een bijeenkomst opnieuw gepland, een en ander altijd in overleg met de cursisten.

Aanwezigheid bij de bijeenkomsten

Teamchange verwacht van de cursisten dat de huiswerk opdrachten worden voltooid en dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. Als iemand zonder goede redenen of meermaals afwezig is, behouden wij ons het recht voor om verdere deelname te beëindigen, zonder restitutie van het cursusgeld.

Mocht je onverhoopt een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan kijken we in onderling overleg of het gemiste onderdeel op een ander moment (of op een andere manier) kan worden ingehaald. Teamchange is hiertoe echter niet verplicht. Er kunnen kosten aan verbonden zijn.

Klachtenregeling

Klachten over Teamchange kun je bij voorkeur zowel mondeling als schriftelijk indienen. Probeer het liefst zo snel mogelijk mondeling met de betreffende docent in contact te treden. Als de zaak niet onderling kan worden opgelost: omschrijf dan schriftelijk je klacht, met zoveel mogelijk informatie over de situatie, de toedracht en wat je dwars zit. Je ontvangt dan binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We streven er naar om je klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. Als de zaak meer onderzoek vraagt laten we je binnen die 10 werkdagen weten hoe de verdere aanpak zal zijn.

Teamchange neemt geen klachten in behandeling die:

 • niet direct te relateren zijn aan gedrag, uitspraken of de kwaliteit van het werk van onze eigen mensen.
 • voor klachten over faciliteiten of locaties verwijzen wij naar de desbetreffende leverancier.
 • betrekking hebben op situaties van meer dan een half jaar geleden.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen informatie over behandelde klachten gedurende 1 jaar bewaren.

Indien nodig kan bij de behandeling van een klacht of  geschil daarover een uitspraak worden gevraagd van een professionele derde. In ons geval is dat de NRTO, waarvan Teamchange lid is. Deze uitspraak is bindend voor Teamchange, eventuele consequenties worden door Teamchange binnen 10 werkdagen uitgevoerd.

Niet tevreden = geld terug

Mocht je als deelnemer aan een van onze live open-inschrijving opleidingen niet tevreden zijn, dan krijg je van ons het cursusgeld terug (dus niet de arrangementskosten), of het gedeelte van het cursusgeld waarop de klacht betrekking heeft. Wel vragen we je als tegenprestatie om ons uitgebreid feedback te geven (dat mag per mail of – liever – per telefoon).

Indien de cursus werd betaald via een subsidie van een derde partij, dan geldt deze terugbetalingsregeling niet.

Vertrouwelijkheid, privacy en copyright

Teamchange registreert de persoonsgegevens van deelnemers uitsluitend voor het kunnen facturen en/of toetsen van de cursisten. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Alle informatie over deelnemers tijdens de bijeenkomsten is vertrouwelijk. Wij zullen dan ook nooit derden (opdrachtgevers of leidinggevenden) over deelnemers informeren, tenzij met voorafgaande goedkeuring van de deelnemer zelf.

Intellectueel eigendom

Het (intellectueel) eigendom van alle cursusmaterialen berust bij Teamchange, tenzij kennis en materialen in betaalde opdracht zijn gemaakt. In dat geval berust het gebruiksrecht bij de klant en het intellectueel eigendom bij Teamchange.

Op alle materialen en modellen die je tijdens onze opleidingen gebruikt berust ons copyright. Dat betekent dat je:

 • deze niet voor eigen commerciële doelstellingen mag gebruiken of verspreiding, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teamchange;
 • en dat bij gebruik in eigen professionele kring je altijd aan bronvermelding doet.

Gedragscode NRTO

Teamchange is lid van de NRTO en werkt volgens de Gedragscode van de NRTO

 

Onze opleidingen

Erkenning & kwaliteit

Even kennismaken?

Nieuwsbrief ontvangen?

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Aanmelden Ask me Anything

Zit je met een casus? Een lastige klus? Iets met je team of je rol als teamcoach of teamleider? Kom naar een online AmeA sessie, je mag alles vragen. Meld je aan! Het is van 10.00 tot 11.30. Kom wel op tijd, eerder weggaan kan.

Boek aanbevelen

Bestand delen

Je kunt een pdf-bestand delen op onze site. Een artikel, of iets anders moois. Stuur het ons en wij plaatsen het onder jouw naam op onze Download & Delen pagina.

Werkvorm posten

De instructie
Helder en in hele zinnen. Geen telegramstijl. Gebruik stappen of nummers. Of tussenkopjes in vet. Geef eventueel variaties of tips aan het eind. Doe géén copy-paste van een andere site of ander document!!

Account aanpassen

Minimaal 8 tekens, hoofdletter, cijfer en speciaal teken. Gebruik geen ww dat je elders gebruikt. 

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Let op – als je geen bevestiging hebt ontvangen is het maken van je account niet gelukt. Je kunt dan niet inloggen.

Profiel maken of aanpassen

Leuk als je zichtbaar wilt zijn op de site. Ook klanten kunnen je profiel zien, maar alleen mensen die zijn ingelogd hebben zicht op je contactgegevens. 

 • JPG/JPEG/PNG
 • Zo vierkant mogelijk
 • Vooral je gezicht
 • Max 500kb

Review maken

Onze studenten – misschien jij ook – hebben veel aan de reviews op onze site. Help jij toekomstige studenten met jouw review? Het mag eventueel anoniem of onder pseudoniem. Veel dank!

Meer informatie +

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

Stel je vraag!