Voorwaarden, annuleren en klachten

Algemene voorwaarden, gedragscode en leveringsvoorwaarden

Laatste update: 23 juni 2021

Teamchange is lid van de Ooa, de beroepsvereniging voor organisatiekundigen en -adviseurs. Tenzij hieronder anders overeengekomen houden wij ons aan de gedragscode, kwaliteitsstandaarden en leveringsvoorwaarden van de Orde.

Let op – het gaat eigenlijk altijd goed, maar dit moet je echt weten: als je kort van tevoren afzegt voor een training of cursusdag, dan kan je het vaak wel ‘inhalen’, maar dat is niet kosteloos. Zie verder onze annuleringsvoorwaarden hieronder.

Betalingsvoorwaarden

Als je inschrijft voor een open inschrijving bijeenkomst ontvang je binnen 2 werkdagen een bevestiging hiervan. Na 2 weken bedenktijd beschouwen we je inschrijving als definitief, tenzij we eerder hebben aangegeven dat er geen plaats is.

Na ongeveer 2 weken ontvang je van ons een factuur. De betalingsregeling is als volgt:

 • Kortere, aaneengesloten sessies betaal je binnen 4 weken na factuurdatum.
 • Programma’s die over meerdere weken lopen: er zijn twee opties. Of je betaalt alles binnen 4 weken, of je doet een aanbetaling binnen 4 weken, en het restant uiterlijk 6 weken voor aanvang van de opleiding.

Als er niet tijdig is betaald zullen we je een herinnering sturen: eventueel kan niet betalen ertoe leiden dat we een andere inschrijving voor laten gaan.

Als niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, plus de wettelijke rente, voor rekening van de cursist. Let op: als je niet naar de bijeenkomsten komt vervalt daarmee niet je financiële verplichting ten opzichte van Teamchange.

Als je zelf niet BTW plichtig bent kan Teamchange opleidingen BTW-vrij aanbieden.

Prijswijzigingen

Teamchange kan op elk moment de prijs van open inschrijving opleiding aanpassen. Voor jou geldt altijd de op de website gepubliceerde prijs op de datum van inschrijving.

Annuleringsvoorwaarden in-company sessies

Teamchange doet al het mogelijke om in overleg met de opdrachtgever agenda’s werkbaar te krijgen. Bij annulering van in-company workshops, conferenties, vergaderingen en brainstorms van een halve dag of langer, vinden wij het redelijk om het volgende in rekening te brengen:

 • Binnen 2 weken voor geplande datum, en zonder herplannen: 50% van het afgesproken uitvoeringstarief (dus niet de voorbereiding, tenzij deze aantoonbaar reeds heeft plaatsgevonden).
 • Binnen 1 week voor geplande datum, en zonder herplannen: het volledig afgesproken uitvoeringstarief en 50% van de afgesproken voorbereiding.

Als de kwaliteit van het uitvoeren van een bijeenkomst een minimum aantal deelnemers vergt, en er zijn veel individuele afmeldingen, behoudt Teamchange zich het recht voor om de bijeenkomst als geannuleerd te beschouwen.

Annulering van open inschrijving bijeenkomsten

Indien je als deelnemer niet in staat bent om deel te nemen aan een 1 of 2-daagse workshop, hanteren we de volgende regeling:

 • Binnen 6 weken voor aanvang brengen we 50% van het totale cursusgeld in rekening (dus niet de verblijfskosten).
 • Binnen 4 weken voor aanvang van de workshop factureren wij het volledige factuurbedrag.
 • We nodigen je uit om je door iemand anders kosteloos te laten vervangen.
 • Als je je voor een nieuwe datum inschrijft kunnen we je verblijfskosten in mindering brengen mits je minimaal 3 werkdagen voor aanvang hebt afgezegd.

Bij annulering van een meerdaagse leergang:

 • Binnen 8 weken voor aanvang brengen we 50% van het totale cursusgeld in rekening (dus niet de verblijfskosten).
 • Binnen 6 weken voor aanvang factureren we het volledige cursusgeld, plus de verblijfskosten voor zover die niet meer kosteloos kunnen worden afgezegd.

Wanneer je gedurende een meerdaagse leergang onverhoopt besluit om niet meer deel te nemen, blijf je het volledige cursusgeld en verblijfskosten verschuldigd, tenzij wij in onderling overleg anders afspreken.

Een eventuele annulering moet altijd schriftelijk of per email worden gedaan. De annuleringstermijn gaat in op de datum van poststempel of de email-datum.

Niet doorgaan van een open inschrijving cursus

Als er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus of leergang (minder dan 8) kan Teamchange de datum opschuiven of de cursus annuleren. Wij zullen eventueel ingeschreven deelnemers zo tijdig mogelijk berichten, maar in ieder geval 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. Het eventueel al betaalde cursusgeld wordt bij een dergelijke annulering door Teamchange binnen 2 weken terugbetaald op hetzelfde rekeningnummer als waarmee betaald was.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade hierdoor, zoals afspraken die zijn afgezegd of reserveringen die de deelnemer op eigen initiatief heeft gemaakt.

Bij ziekte of andere dwingende omstandigheden van de docent zal Teamchange proberen een gelijkwaardige vervanger in te schakelen. Zo nodig wordt een bijeenkomst opnieuw gepland, een en ander altijd in overleg met de cursisten.

Corona-update – als een bijeenkomst vanwege richtlijnen KHN/RIVM niet ‘live’ door kan gaan, zal Teamchange in principe deze training online aanbieden. Wij beschouwen dit niet als een reden tot annuleren. Wel kun je in overleg kijken of het mogelijk is om herplaatst te worden in een live training. We kunnen dit niet garanderen en er kunnen kosten aan verbonden zijn. 

Aanwezigheid bij de bijeenkomsten

Teamchange verwacht van de cursisten dat de huiswerk opdrachten worden voltooid en dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent. Als iemand zonder goede redenen of meermaals afwezig is, behouden wij ons het recht voor om verdere deelname te beëindigen, zonder restitutie van het cursusgeld.

Mocht je onverhoopt een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan kijken we in onderling overleg of het gemiste onderdeel op een ander moment (of op een andere manier) kan worden ingehaald. Teamchange is hiertoe echter niet verplicht. Er kunnen kosten aan verbonden zijn.

Klachtenregeling

Klachten over Teamchange kun je bij voorkeur zowel mondeling als schriftelijk indienen. Probeer het liefst zo snel mogelijk mondeling met de betreffende docent in contact te treden. Als de zaak niet onderling kan worden opgelost: omschrijf dan schriftelijk je klacht, met zoveel mogelijk informatie over de situatie, de toedracht en wat je dwars zit. Je ontvangt dan binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We streven er naar om je klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. Als de zaak meer onderzoek vraagt laten we je binnen die 10 werkdagen weten hoe de verdere aanpak zal zijn.

Teamchange neemt geen klachten in behandeling die:

 • niet direct te relateren zijn aan gedrag, uitspraken of de kwaliteit van het werk van onze eigen mensen.
 • voor klachten over faciliteiten of locaties verwijzen wij naar de desbetreffende leverancier.
 • betrekking hebben op situaties van meer dan een half jaar geleden.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen informatie over behandelde klachten gedurende 1 jaar bewaren.

Indien nodig kan bij de behandeling van een klacht of  geschil daarover een uitspraak worden gevraagd van een professionele derde. In ons geval is dat de beroepsvereniging Ooa, waarvan Teamchange lid is. Deze uitspraak is bindend voor Teamchange, eventuele consequenties worden door Teamchange binnen 10 werkdagen uitgevoerd.

Niet tevreden = geld terug

Mocht je als deelnemer aan een van onze open-inschrijving opleidingen niet tevreden zijn, dan krijg je zonder discussie van ons het cursusgeld terug (dus niet de locatiekosten), of het gedeelte van het cursusgeld waarop de klacht betrekking heeft. Wel vragen we je als tegenprestatie om ons uitgebreid feedback te geven (dat mag per mail of – liever – per telefoon).

Vertrouwelijkheid, privacy en copyright

Teamchange registreert de persoonsgegevens van deelnemers uitsluitend voor het kunnen facturen en/of toetsen van de cursisten. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Alle informatie over deelnemers tijdens de bijeenkomsten is vertrouwelijk. Wij zullen dan ook nooit derden (opdrachtgevers of leidinggevenden) over deelnemers informeren, tenzij met voorafgaande goedkeuring van de deelnemer zelf.

Intellectueel eigendom

Het (intellectueel) eigendom van alle cursusmaterialen berust bij Teamchange, tenzij kennis en materialen in betaalde opdracht zijn gemaakt. In dat geval berust het gebruiksrecht bij de klant en het intellectueel eigendom bij Teamchange.

Op alle materialen en modellen die je tijdens onze opleidingen gebruikt berust ons copyright. Dat betekent dat je:

 • deze niet voor eigen commerciële doelstellingen mag gebruiken of verspreiding, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teamchange;
 • en dat bij gebruik in eigen professionele kring je altijd aan bronvermelding doet.

Teamchange is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34289583
BTW-identificatienummer: NL001991281B70
IBAN: NL82INGB0009347016
Postadres: Oosterdokskade 61, 1011 DL Amsterdam
Contactgegevens: (+31) 653 214 501 / service@teamchange.nl

 

Onze opleidingen

Erkenning & kwaliteit

Even kennismaken?

Nieuwsbrief krijgen?

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

Laat hieronder je gegevens achter en we boeken samen een (half)uurtje in dat ons past. We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. Wij vinden kennismaken altijd waardevol. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

logokleinpath